به دلایل بین المللی بودن گروه و اشتباه نشدن مترجم بصورت انگلیسی نام ها گذاشته شده است

Image result for Ipod

CEO: Dr. Arash Monajemi

Deputy And Construction : Engineer Hassan Saiareh Moghadam

Deputy Public Relations : Mohammad Matin Monajemi

Deputy Food: Engineer Mohammad Javad Givi

Deputy Finacial and mines : Dr. Jafar Ghasem zadeh

Deputy Marketing Free zone Iran : Moharam Farahmand

Deputy Marketing Europe :

Engineer Jaafar Dabiran

Wood Expert : Mojtba Asadi

Expert Irons : Engineer Ali Rezaii Shareza

مدیرعامل : دکتر آرش منجمی

قائم مقام و معاونت ساختمان و عمران : مهندس حسن سیاره مقدم

معاونت روابط عمومی : م.متین منجمی

معاونت مواد غذایی : مهندس محمد جواد گیوی

معاونت امور مالی و معادن: دکتر جعفر قاسم زاده

معاونت بازاریابی مناطق آزاد ایران: محرم فرهمند

معاونت بازاریابی کشور های اروپایی:مهندس جعفر دبیران

کارشناس امور نجاری: مجتبی اسدی

کارشناس امور آهن الات و ضایعات مربوطه : مهندس علی رضایی شهرضا